Als je een huis koopt voordat je eigen woning is verkocht, dan loopt je het risico dat de verkoop van je huis te lang duurt. Dit kan nare financiële gevolgen hebben. In dat geval is het verstandig om een No-Risk clausule in de koopovereenkomst te bedingen. Met deze clausule ontbind je de aankoop als de verkoop van je huidige huis te lang duurt.

De volgende clausule kan in de koopovereenkomst worden opgenomen:

1. Koper heeft het recht deze overeenkomst te ontbinden wanneer hij er uiterlijk op …. (datum)…niet in geslaagd is de hem in eigendom toebehorende onroerende zaak ….(aanduiding nog te verkopen onroerende zaak)….. te …..(plaatsnaam)… onvoorwaardelijk* te verkopen, zulks onder algemeen aanvaardbare voorwaarden en tegen een voor de koper acceptabele koopsom (of : een bedrag gelijk aan de getaxeerde verkoopwaarde van de onroerende zaak ad ……. .k.k.). Het gestelde onder artikel 16.3. (bij koopakte appartementsrecht: 19.3.) is van overeenkomstige toepassing. Koper verplicht zich al het redelijk mogelijke te doen teneinde tot verkoop van de hierboven vermelde onroerende zaak te geraken.

(evt. toevoegen:)

2. Met inachtneming van het onder artikel …. (invullen: artikel waarin ontbindende voorwaarden zijn opgenomen) bepaalde zal verkoper de onderhavige onroerende zaak te koop blijven aanbieden.

In geval hij voor …..(datum) met een derde een koopovereenkomst tegen in zijn ogen gunstiger voorwaarden sluit, heeft hij het recht deze overeenkomst te ontbinden. Beroep op ontbinding zal dienen te geschieden bij brief met bericht van ontvangst of telefaxbericht met verzendbevestiging aan de koper, in welke brief of telefaxbericht de koper de gelegenheid dient te worden geboden om binnen 2 dagen na ontvangst van deze mededeling de verkoper of diens makelaar schriftelijk te informeren dat hij de onderhavige overeenkomst onvoorwaardelijk wenst te maken.

In het geval een dergelijke mededeling niet tijdig door de verkoper of diens makelaar wordt ontvangen zal deze overeenkomst zijn ontbonden.

Het opnemen van deze clausule in de koopakte heeft wel tot gevolg, dat in de koopovereenkomst met de derde (dus ook al in de onderhandelingen met die derde) een ontbindende voorwaarde opgenomen dient te worden, voor het geval de koper de koopovereenkomst toch door wil laten gaan. In dat geval kan je de volgende clausule opnemen:

Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de koopovereenkomst met ………… (naam eerste koper) vastgelegd op d.d. ……….. en ……….. (data ondertekening), doorgang vindt op grond van de ‘ontbindende voorwaarde verkoop eigen woning door koper’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *